Welcome to School of public health and management
Set Homepage | add to favorites | ·中文版
Supervisors
 • List of Supervisors

   

  Doctoral supervisors:

  Xiaodong Liu, Changjiang Huang, Qiaoxiang Dong, Xuedong Wang, Jianhong Zhu, Minghua Zhang

   

  Academic Master’s supervisors:

  Xiaodong Liu, Changjiang Huang, Qiaoxiang Dong, Xuedong Wang, Jianhong Zhu, Minghua Zhang, Yong Ye, Yi Wang, Guangyun Mao, Liyun Ge, Huanhuan Deng, Randy, Dongren Yang, Xinjun Yang, Hongtao Yan, Chenping Huang, Jincai Wei, Hongmei Wu, Shuyun Zhang

   

   

  Professional Master’s supervisors:

  Jinghui Zhu, Yangjie Huang, Yannan Liu, Yijun Lyu, Xuebo ZhuCopyright: School of public health and management, Wenzhou Medical University: Address: Cha Shan campus, Wenzhou Medical University.
zip code: 325035 Technical support:Maxtuo Information Technology Co., Ltd.